Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

GDPR | Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Έντυπο ενημέρωσης της Τήνος Σουίτες & Διαμερίσματα (εφεξής «Εταιρία») και του tinos-apartments.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

Η Εταιρία σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με την Εταιρία, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την Εταιρία, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Εταιρία και από πού

α) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς.

β) Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών υπηρεσιών της Εταιρίας (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Εταιρίας.

2. Γιατί συλλέγει η Εταιρία τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα: Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σας με την Εταιρία.

β) Την κατάρτιση της σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρίας προς εσάς.

γ) Την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών για την ενημέρωσή σας. (Πχ. Εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο ενημέρωσης για τα νέα μας κλπ).

δ) Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας ή τρίτου. Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Εταιρίας, την ενημέρωση ή/και τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, εφόσον δεν έχει επιλεχθεί για την εν λόγω επεξεργασία ως νόμιμη βάση η συγκατάθεσή σας. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Εταιρίας δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

ε) Με τη συγκατάθεσή σας. Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών της Εταιρίας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της , καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υπάλληλοι της Εταιρίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) με την Εταιρία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

β) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

4. Μπορεί η Εταιρία να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.)

α) Η Εταιρία δε διαβιβάζει κανένα από τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

β) Η Εταιρία χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως κοινωνικά δίκτυα για την ανάδειξη των προϊόντων - υπηρεσιών σας. Αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης, αποδέχεστε και τους όρους χρήσης των κοινωνικών δικτύων εφόσον χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους. Η Εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα ip διεύθυνση) που συλλέγουν τρίτες σελίδες (κοινωνικά δίκτυα) που είναι ενσωματωμένα στις σελίδες μας.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Εταιρία τα δεδομένα σας

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Εταιρία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης η Εταιρία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

ζ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

η) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Όσον αφορά τα ενημερωτικά δελτία μέσω email που αποστέλλει η εταιρία σε τακτά διαστήματα προς εσάς, μπορείτε να επιλέξετε να μη τα λαμβάνετε ακολουθώντας τους συνδέσμους στα email.

Τέλος, κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδαμπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να συλλέγονται cookies για στατιστικούς σκοπούς.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στη διεύθυνση Άγιος Ιωάννης, Πόρτο, Τήνος, Κυκλάδες, 84200, Ελλάδα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info(at)tinos-apartments.gr.

Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Άγιος Ιωάννης, Πόρτο, Τήνος, Κυκλάδες, 84200, Ελλάδα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info(at)tinos-apartments.gr.

9. Πώς προστατεύει η Εταιρία τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 09.12.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το Έντυπο Ενημέρωσης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας στην ηλεκτρονική δ/νση www.tinos-apartments.gr και διατίθεται και από τα γραφεία της εταιρίας.

Γράψτε ένα Σχόλιο